Privacy policy
zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace
Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky ISECO dle GDPR vydaných společností ISECO Consulting s.r.o. (dále jen „ISECO“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při návštěvách internetových stránek provozovaných ISECO, k jakým účelům a jak dlouho společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady jsou účinné od 1. 2. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Databází nebo se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi klienty a Provozovatelem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
I.Úvodní ustanovení
1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
Provozovatelem ISECO Consulting s.r.o., IČ 06671497, se sídlem Bartůňkova 2349, 148 00 Praha 4, Česká republika,
Databází interní databáze údajů o potenciálních klientech vedená Provozovatelem.
2. Provozovatel poskytuje služby v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, jejích součástí jsou služby v oblasti ochrany osobních údajů a za tímto účelem provozuje informační web pre-audit-gdpr.cz, jehož součástí je formulář pro zanechání kontaktu. V rámci této služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje dle článku II. odst. 3.
3. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele související s oblastí informační a kybernetické bezpečnosti, zahrnující oblast GDPR (např. analýzy, poradenství, vzdělávací kurzy);
II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
1. Na fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný registrační formulář z informačního webu pre-audit-gdpr.cz (dále jen „klienti“), se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.
2. Klient bere na vědomí a udělil k tomu samostatný souhlas, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání osobních údajů Provozovatelem.
3. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány:
jméno a příjmení,
adresa elektronické pošty (email),
telefonní číslo,
IP adresa zařízení, z níž byl formulář odeslán,
volný text (zpráva klienta pro Provozovatele).
4. Osobní údaje uvedené v čl. II. odst. 3 budou zpracovávány za účelem vedení Databáze, a to pro zkontaktování klienta za účelem budoucí spolupráce. Osobní údaje podle tohoto odstavce budou zpracovávány po dobu 1 roku od doby získání Provozovatelem.
5. Klienti berou na vědomí, že databáze je uložena v datacentrech společnosti Microsoft. Provozovatel využívá služby Office 365, jejíž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. Technické zázemí pro provoz informačního webu pre-audit-gdpr.cz zajišťuje společnost Web4U s.r.o.
6. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.
7. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.
8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
9. V případě, že by se klient domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo vznést námitku proti zpracování, a to e-mailem na adresu info@iseco.cz
10. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
GOOGLE ANALYTICS
Informační web pre-audit-gdpr.cz používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google.
Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.
Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout